Παρασκευή, Ιούλιος 03, 2020

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατομών (ΚΕΘΕΑ). Το ΚΕΘΕΑ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρύθηκε με το Nόμο 1729/87 και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι πόροι του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ προέρχονται από τον επιμερισμό της χρηματοδότησης του Υπουργείου προς το ΚΕΘΕΑ, από χορηγίες, δωρεές και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες των Μονάδων και Τμημάτων του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.
Στόχοι του είναι :

  • η διοικητική και οικονομική λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Προγράμματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους εσωτερικούς κανονισμούς και την πολιτική του ΚΕΘΕΑ
  • η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων με στόχο την κάλυψη των αναγκών με το μικρότερο δυνατό κόστος